Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej I-MED

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa

/ Dla pacjenta

Dla pacjenta

Co to jest pielęgniarska opieka długoterminowa?

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci nie wymagają hospitalizacji, a stan ich zdrowia wymaga systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Intensywna opieka pielęgniarska wpływa na efekty leczenia. Pacjent w znanym i przyjaznym mu otoczeniu znacznie szybciej powraca do zdrowia.

Jak zgłosić pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej?

Objęcie pielęgniarską domową opieką długoterminową odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz rodzinny) lub specjalisty oraz oceny stopnia samoopieki i samopielęgnacji pacjenta według skali Barthel przeprowadzonej przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (np. pielęgniarka środowiskowa). Skala Barthel powinna być sygnowana pieczątką lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo należy dostarczyć sierowanie na kuponie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz ksero leitymacji emeryta/rencisty lub inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń.

Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych). 

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w NZOZ I-MED ul. Kopernika10/12 Częstochowa od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–11:00 lub telefonicznie od godz. 08:00–16:00 tel. 34 322-22-33; kom. 784 394 766.

Przez jaki okres czasu pacjent jest objęty pielęgniarską opieką długoterminową oraz jak często udzielane są świadczenia? 

Pielęgniarska opieka długoterminowa ustaje w monecie gdy stopień samodzielnosci pacjenta poprawi się na tyle, że według skali Barthel uzyska więcej niż 40 punktów lub gdy jego rodzina zostanie przygotowana do samodzielnej opieki i pielęgnacji chorego. Wizyty odbywają się cztery razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–20:00. W medycznie uzasadnionych przypadkach również w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. 

Na czym polega wizyta pielęgniarki opieki długoterminowej?

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

 • zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

W okresie sprawowania opieki pielęgniarka sporządza dla pacjenta indywidualny plan pielęgnowania. Następnie w oparciu o plan pielęgnowania wykonuje takie czynności jak:

 • pielęgnacja całego ciała (doradztwo w stosowaniu odpowiednich specjalistycznych środków pielęgnacyjnych),
 • zmiana pieluchomajtek lub wkładek higienicznych,
 • leczenie ran i odleżyn, zmiana opatrunków w tym opatrunków specjalistycznych,
 • karmienie przez sondę żołądkową lub przetokę,
 • pielęgnacja stomii (przetoki),
 • wymiana cewnika i płukanie pęcherza moczowego,
 • pielęgnacja rurki tracheostomijnej (z nauką poprawnego odsysania),
 • kroplowe wlewy dożylne,
 • wykonanie iniekcji, przygotowanie leków,
 • pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków pieniężnych,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osoby objętej opieką, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i funkcjonowania w domu,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, ich rodzin i opiekunów,
 • ćwiczenia bierne i czynne, pomoc w pionizacji chorego.

Personel pielęgniarski wykonuje także wszelkie ogólne czynności pielęgnacyjno-diagnostyczno-lecznicze jak: oklepywanie, stawianie baniek, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu glukozy we krwi, pomiar temperatury ciała, ocenę stanu nawodnienia i odżywienia, obserwacje w kierunku ryzyka odleżyn.

Służymy Państwu doradztwem w zakresie doboru opatrunków, środków odkażających, ćwiczeń usprawniających, a także szeroko pojętą edukacją zdrowotną pacjenta i jego rodziny. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej współpracuje z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową, aby w najlepszym stopniu dbać o potrzeby pacjenta.